Dinden çıkan kimselerden sayılan ve “Tıraş olacaklar” denilen kişiler kimlerdir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

– Resulullah (asm) buyurdular ki: “Ümmetimde ihtilaf ve ayrılıklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup sözüyle güzel, ameliyle fena olacak. Bunlar Kur’an’ı okuyacaklar, sadece köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avı delip geçmesi şeklinde çıkarlar. Onlar, ok, kirişine dönmedikçe tekrar dine geri gelmezler. Bunlar mahlûkatın en şeriridir. Onları öldürene ve onlar tarafınca öldürülene ne mutlu! Onlar insanları Kitabullah’a çağırırlar, fakat Kitap’tan zerre kadar nasipleri yoktur.” Yanında bulunan Ashap: “Ey Allah’ın Resulü onların alameti nedir?” diye sordular da: “TIRAŞ OLMAK!” buyurdular. [Ebu Davud, Sünnet 31, (4765); Buhari, Fezailu’l-Kur’an 36, Menakıb 25, Edep 95, İstitab, 6, 7; Müslim]

– Bu hadisi şerifin tarif etmiş olduğu tras olmayan topluluğu ya da kişileri iyi mi betimlemeliyiz? Samimiyetsizliğin baş gösterdiği bu günlere işaret ediyor olabilir mi?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Mevzuyla ilgili iki hadis rivayeti şöyledir:

Birinci Hadis:

“Ahir zamanda yaşça minik, akılca kıt bazı gençler çıkacak. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söylerler, Kur’ân’ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçmiş olduğu şeklinde dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları gebertin. Zîra, onları öldürene, kıyamet günü, Allah’ın vereceği ücret var.” [Buhârî, Fezâilu’l-Kur’ân 36; Müslim, Zekât 154; Ebu Davud, Sünnet 31, (4767); Nesâî, Tahrîm 26]

– Alimler, burada yaşça genç, akılca kıt gençlerle Haricîlerin ve kastedildiğini anlamışlardır. Nitekim, Teysîr isminde esere alınan bu hadis, Haricîlerle ilgili fitne başlığı altında kaydedildiğinden, burada da aynı anlayışı görmek mümkün.

Sadece Resûlullah (asm)’ın hadisleri, aynen Kur’ân şeklinde her dönem bakmış olduğu için, kıyamete kadar gelecek vakit içinde her devir insanı, kendi zamanına uygulama etme hakkına haizdir. Nitekim, günümüzün fitnelerinde gizli saklı ve münafık güçlerin bilgisiz gençlerimizi, İslâmî sloganlarla aldatıp istismar edebildikleri bilinmektedir. Kendilerine İslam Devleti adını verip, İslama aykırı hareket ederek, dünyayı fitne ve fesada veren gruplar da bunlara dahildir.

– Kur’ân okumalarına karşın imanlarının gırtlaklarından öteye geçmemesi Kur’ân’ı anlamadıklarına, ahkâmını hayatlarında uygulama etmediklerine, halkı aldatmak için, çarpıcı söz olarak onları zikrettiklerine delalet eder. Bunlar, bir avı delip, ondan hiçbir bulaşık almadan diğer tarafa geçen ok şeklinde, İslâm’dan hiçbir hisse kapmamış olarak dinden çıkarlar.

İbnu’l-Esîr, en-Nihâye’de bu insanların dine giriş ve çıkışlarını “ok”un bir ava giriş çıkışına benzetmesini, oka avdan hiçbir şeyin takılmaması sebebine bağlar.

– Hadisin Ebu Dâvud’daki bir veçhinde “Onlar Müslümanları (büyük günah işleyince kâfir olurlar diyerek) öldürürler. Fakat put ehlini bırakırlar. Eğer ben onlara yetişecek olsam, vallahi Ad kavminin ölümleriyle öldürürüm.” buyurulmuştur.

“Ad kavminin ölümü” tabiriyle, “köklerinin kesilmesi”nin kastedildiği belirtilmiştir. Zira o kavim helak olmuş, arkası kesilmiştir.

Alimler bu hadisi, Haricîlere uygulama edip “büyük günah işleyenleri kâfir addederek” diye ifade etmişler. Sadece günümüzde benzeri davranışlara düşen kitlelerin davranışlarını aynı tabirlerle kayıtlamak gerekmez. Üstelik İslam âlemi şimdilerde ne kadar geniş bir alana yayılmıştır. Müslümanlara musallat olacak bu heriflerin ileri sürecekleri bahaneler her köşede bir başka şey olabilir. Fakat onların sonunu da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) haber vermektedir:

adsense

“Âd kavminin vefatıyla ölmek.” Hadisi şerheden alimler, “Âd kavmi öldürülmedi, (atom bombasından hasıl olan fırtınayı hatırlatan) bir rüzgâr ile toptan helak edildi” derler.

İkinci Hadis:

“Ümmetimde ihtilâf ve ayrılıklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup sözüyle güzel, ameliyle fena olacak. Bunlar Kur’ân’ı okuyacaklar, sadece köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avı delip geçmesi şeklinde çıkarlar. Onlar, ok, kirişine dönmedikçe tekrar dine geri gelmezler. Bunlar yaratılmışların en kötüleridir. Onları öldürene ve onlar tarafınca öldürülene ne mutlu! Onlar insanları Kitabullah’a çağırırlar, fakat Kitap’tan zerre kadar nasipleri yoktur.”

Yanında bulunan Ashab: “Ey Allah’ın Resûlü onların alâmeti nedir?” diye sordular da:

“Tıraş olmak!” buyurdular.” (Ebu Dâvud, Sünnet 31, 4765)

Benzer bir rivayet Buhari ve Müslim’de de geçmektedir. (Buhâri, Fezailu’l-Kur’ân 36, Menâkıb 25, Edep 95, İstitabe 6, 7; Müslim, Zekât 143-148, 1064)

Hz. Enes’ten gelen bir rivayette (Resûlullah şu şekilde) buyurmuştur: “Onların alâmeti tıraş ve saçın yolunmasıdır. Onları gördüğünüz vakit öldürün.”

– Bu hadis, önceki hadiste geçen sapık fırkayla ilgili tamamlayıcı bir data sunmaktadır. Dinden çıkan bu yaşça genç, aklı kıt, sözü güzel, ameli fena gürûhun tekrar kazanılamayacağı ifade edilmektedir. Onların geri gelmesi, okun kirişine geri gelmesine bağlanmıştır. Kısaca olması muhal olan şeye lügatımızda böylesi makamda “balık kavağa çıkınca” deyimini kullanırız. Maksad muhal olan şeyi ifade etmektir.

Gene  bunların okumuş olduğu Kur’ân’dan zerre miktar bir etki, bir iz kalmayacağı, kalplerine hiçbir şey inmeyeceği hakikati de, okuduklarının köprücük kemiklerinden aşağı gitmeyeceği tabiriyle ifade edilmiştir. Başka rivayetlerde köprücük kemiği yerine boğaz, hançere, gırtlak şeklinde başka tabirler kullanılmıştır. Hadisi şerh eden alimler bu tabiri “Kıraatleri Allah’a yükselmez. Allah kabul buyurmaz.” şeklinde de anlamıştır.

– Hadis, böylesi insanlarla cihad gereğine dikkat çekmektedir. Zira, dinî sloganlarla, Kur’ân tilavetiyle meydana çıktıkları için müminler içinde tereddüt çıkabilecektir. Aleyhissalâtu vesselâm bu tereddütü yenmek ve yok etmek maksadıyla onları öldüren gazi, onlar tarafınca öldürülen şehit olur mânasında olmak suretiyle “Onları öldürene ve onlar tarafınca öldürülene ne mutlu!” buyurmuştur.

– Onların alâmeti başı tıraş etmek olarak belirtilmiştir. Nevevî der ki: “Alimlerden bazıları bu hadisten hareketle başı tıraş etmenin mekruh olduğuna hükmettiler. Sadece, hadiste buna delalet yoktur, tıraş onların alâmetidir. Alâmet, kimi zaman da mübah ve helal olan bir şey olabilir.

Ek olarak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) başının bir kısmı tıraş edilmiş bir çocuk görmüştü: “Ya tamamını tıraş edin ya tamamını kesmeyin.” buyurdu.

Bu rivayet başın tıraş edilmesinin mübahlığı, helalliği hususunda açıktır. Mühim olan başı tıraş etmek değil, hadiste geçen fena ahlakın bulunup bulunmadığıdır.

Tıraş olarak çeviri ettiğimiz tahlik kelimesini tekîden tesbîd, (bazı nüshalarda tesmîd şeklindedir) kelimesi gelmiştir. Lügatte aynen deriden saçın tıraş edilmesi mânasına gelirse de Ebu Dâvud, saçın kökten yolunması diye açıklar.

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

ismayin tarafınca Sa, 12/08/2014 – 14:12 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir