Hristiyanlık ve Yahudilik Neden Yanlıştır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Hristiyanlık ve Yahudilik Neden Yanlıştır?

Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin neden yanlış olduğu açıklanıyor.

Öncelikle şunu belirtelim: Şu kainat kitabının bir sahibi, şu kainat sarayının bir idare edeni, şu kainat sanatının bir sanatkârı vardır. Hayatsız, ilimsiz, kudretsiz zerreler, şuursuz tabiat ve kör tesadüf yoku var edemez, var olanı değiştiremez, varlığı kendi kendine idare edemez.

Kocaman yıldızların belli bir yörüngede, belli bir düzen içerisinde dönmesi, Güneş’in bir ordunun itaatkar askeri gibi hareket etmesi, doğup batması, ısı ve ışık vermesi, bulutların birer asker gibi toplanıp dağılması, arıların, ineklerin, ipek böceklerinin harika ürünler çıkarması gösterir ki; kainattaki varlıkları idare eden bir Yaratıcı vardır. Demek ki; tek ilah olan Allah sonsuz izzet sahibidir. Ancak görüyoruz ki; Allah’a itaat etmeyen kullar vardır. Eğer ahiret hayatı olmaz ise bu durum Allah’ın izzeti, kudreti ile çelişir. Ancak Allah tek ilahtır. İlah ise isyan edenleri cezalandırmaktan âciz olamaz. Demek ki; Allah’ın izzetinin bir gereği olarak ahiret hayatı olmak zorundadır.

Hem görürüz ki; mahluklar başıboş değildir. Mahluklar belli vazifelere sahiptirler. Yıldızları, Güneş’i, bulutları, denizleri, dağları, bitkileri, hayvanları başıboş bırakmayan, arıya ilham eden ve arıya bal yaptıran Allah elbette şuur sahibi olan insanı başıboş bırakmaz.

“Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.” 16/68

Arıya ilham eden Allah; peygamberlere de vahiy göndermiştir.

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor!” Kıyame Suresi 36. Ayeti Meali

Zerrelerden yıldızlara kadar tüm kainat hikmetli, sanatlı bir şekilde yaratılmış bir kitap gibidir. Bu kainat kitabının mânâlarını ders verecek muallimler, liderler, rehberler, aydınlatıcı zâtlar ise peygamberlerdir.

“Her milletin bir Resûlü vardır ve Resûlleri geldiği vakit aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulmedilmez.” (Yunus, 10/47)

Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed (Sav) ve onlar gibi 124.000 peygamber İslam dininin peygamberleridir. İslam Allah’ın bir olduğunu söyler. Günümüzdeki Hristiyanlık ve Yahudilik’te ise Allah’a ortak koşulmaktadır. İslam ise Allah’ın ortağı, eşi, benzeri olamayacağını söyler.

“Yahudiler, ‘Uzeyir Allah’ın oğlu.’ dediler, Hıristiyanlar da ’Mesih Allah’ın oğlu.’, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” (Tevbe, 9/30)

Hristiyanlar ve Yahudiler Allah’tan başkasına tapmaktadırlar. Hristiyanlar Hazreti İsa’yı Allah’ın oğlu olarak görürler. Yahudiler ise Hazreti Üzeyr’i Allah’ın oğlu olarak kabul ederler.

” “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.” Mâide Sûresi 73. Ayeti Meâli

Allah’ın oğlu ve kızı olamaz. Allah hiçbir mahluka benzemez. Mahluklar âcizdir. Allah ise ilahtır. İlah ise âciz olamaz. Âciz varlık ilah olamaz. Bir kelebeğin kanadını yaratamayan yıldızları da yaratamaz.

O zalimler, “Allah kendisine çocuk edindi.” dediler. Hâşâ, O sübhândır. Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir. (2:116)

Bu Konu Hakkındaki Bazı Kur’ân Ayetleri :

“Andolsun, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: “Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur” demişti.” 5:72

“Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.” 9:31

” “Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep yahudi ve hıristiyan idiler mi demek istiyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah’ın şahitlik ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.” 2:140

“Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnud ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah’ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah’dan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı.” 2:120

“Bir de: “Yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız.” dediler. Sen onlara de ki: “Hayır! Hanif olarak hakka tapan İbrahim’in dinine (uyarız) ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı.” “2:135

“O zaman Allah şöyle dedi: “Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim”. ” 3:55

“Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: ” Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir? ” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.” 5:17

“(Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki: “Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir beşersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak O’nadır.” 5:18

“Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiîler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah’a) eş koşanlar (yok mu?) Allah, kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir.” 22:17

Allah’ın Varlığının Delilleri İslam’ın Doğruluğunun Aklî Delilleri Neden Peygamberlerin Çoğu Ortadoğu’dan ve Arabistan’dan Çıkmıştır?

The post Hristiyanlık ve Yahudilik Neden Yanlıştır? appeared first on Mekteb-i Suffa.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir