İmam Malik, Hz. Ali’yi niçin Hulefai Raşidin’den saymamıştır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Sual Detayı

Malik bin Enes, niçin Hz. Ali yi Hulefa-i Raşidin’den (4 Reşit Halife) saymamıştır?

Yanıt

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu mevzuda, kaynaklarda fazla bilgiye rastlayamadık.

Sadece Kadı İyaz mevzuyla ilgili şu açıklamayı yapar:

İmam Malik, Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman’ı öteki sahabilerden üstün kabul ederdi.

Bu konudaki dayanağı, Resûlullah’ın hastalığı esnasında Hz. Ebu Bekir’i namaz kıldırmakla görevlendirmesi, onun kendisinden sonrasında Hz. Ömer’i halife atama etmesi, Ömer’in de halifelik için tavsiye etmiş olduğu altı şahıs içinde Hz. Osman’ın bulunması ve onun diğerlerine tercih edilmesidir.

İmam Malik’in Hz. Ali’yi bunlara dahil etmemesi onun bizzat hilafete talip olması ve ötekiler şeklinde seçilmemesinden dolayıdır. (bk. Kadı İyaz, Tertibü’l-medarik, 1/175)

İslâm tarihinde Hz. Peygamber (asm) Efendimizin vefatından sonrasında Hz. Ebu Bekir’e biat edilmesiyle süregelen, sonrasında Hz. Ömer ve Osman’ın hilafetleriyle sürüp Hz. Ali ile nihayetlenen döneme Hulefâ-yi Raşidîn devri denilir.

Bir hadiste Peygamberimiz (asm) kendisinden sonrasında yaşayacaklara hitaben, “Herhangi bir ihtilâfla karşılaştığınızda size düşen vazife, benim sünnetime ve hulefâ-yi râşidînin sünnetine uymaktır.” demiştir. (Müsned, IV, 126, 127; Dârimî, Muḳaddime, 16; İbn Mâce, Muḳaddime, 6; Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; Tirmizî, İlim, 16)

Bu hadiste geçen “hulefâ-yi râşidîn” tabirinden, ilk dört halifenin kastedildiğini kabul edenlerin yanında öteki Müslüman imamların da bu gruba girdiğini ileri sürenler olmuş ve bunlardan bazıları Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’e “beşinci râşid halife” demiştir. (Ebû Dâvûd, Sünnet, 7; Beyhakī, I, 448; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, V, 130-131)

Öte taraftan gene Peygamber Efendimiz, gerçek anlamda hilâfetin (hilâfetü’n-nübüvve) otuz yıl süreceği ve sonrasında saltanata dönüşeceğini haber vermiştir. (Müsned, IV, 273; V, 50, 220-221; Ebû Dâvûd, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48)

Bu hadisten hareketle bazı alimler, Hz. Hasan’ı, babası Hz. Ali’nin ölümünden (40/661) hilafeti Hz. Muaviye’ye bıraktığı güne kadar (25 Rebîülevvel 41/29 Temmuz 661) geçen süre için Hulefa-yi Râşidîn’in beşincisi saymışlardır. (Şevkânî, Derrü’s-sehabe, s. 606)

İlk iki halife Hz. Ebu Bekir ile Ömer beraber zikredildiğinde “şeyhayn” tabiri kullanılmaktadır.

Ehl-i sünnet’e bakılırsa ashap içinde en faziletli kimseler hilafete geçiş sırasına bakılırsa Hulefâ-yi Râşidîn olarak anlatılan ilk dört halifedir: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

754677 tarafınca Sa, 21/05/2019 – 20:03 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir