NAMAZ HOCASI

 

 


ABDEST

Abdestin Farzı Dörttür :

1- Elleri dirseklerle birlikte yıkamak.
2-Yüzü yıkamak (Saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümü yıkamak).
3-Başın dörtte birini mesh etmek.
4-Ayakları bileklere kadar yıkamak.

Abdest Nasıl Alınır ?

Abdest almadan önce niyet edilerek Eûzü Besmele çekilir
kıbleye dönülerek abdest almaya başlanır. Her azanın üçer defa yıkanması ve ağız temizlenirken misvak kullanılması sünnettir.

Abdest duâları:

1) Eller Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alelİslâme nûra.”

Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

2) Ağız Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.”

Anlamı: “Ey Rabb'im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

3) Burna Su Verilirken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten nâr.''

Anlamı: “Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle beni rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme.”

4) Yüz Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

Anlamı : “Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

5) Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra.”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

6) Sol Kol Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

7) Baş Meshedilirken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.”

8)Kulak Meshedilirken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel - kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

9) Boyun Meshedilirken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.”

10) Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

11) Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Duâ

Okunuşu: “Allâhümme’c-alli sa’yen meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.”

Anlamı: “Ey Rabb'im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.”

12) Abdest Bittikten Sonra Okunacak Duâ

Okunuşu: ''Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la ĥavfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke. Estağfiruke ve etübü ileyke. ''

Anlamı: “Allah'ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen'in kulun ve Resûl'ündür. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.”

Not: ĥ şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.