NAMAZ HOCASI

 

 


TESBİHAT VE DUÂLAR

Tüm vakit namazlarının selamı verildikten sonra, "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm." duâsı okunur.

Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir :

"Alâ resûlinê salâvat" denir ve herkes içinden şu salâvatı okur "
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed "

Daha sonra “ Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” denir. Herkes içinden besmele çekerek Ayet-el Kürsi’yi okur.

Tesbih çekerken :

"Zülcelali SübhânAllâh" ( 33 kere SübhanAllâh denir)
"Zülkemâlil Hamdülillâh" (33 kere Elhamdü lillâh denir)
"Zül Kudretillahü Ekber" ( 33 kere Allâh-ü Ekber denir)

Duâ etmeden önce

''Allâh-ü Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir '' denir ve herkes kendi istediği şekilde, Allâh-ü Te'âlâ'ya duâ eder.

* Sabah ve akşam namazının duâsından sonra Haşir sûresi son üç ayeti okunur.
* Yatsı namazının duâsından sonra Bakara sûresinin son 2 ayeti ( Amenerresûlü ) okunur.

Sabah ve akşam namazından sonra yapılan tesbihat :

Üç defa “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” okunur ve besmele ile birlikte Haşir Sûresinin son üç ayeti okunursa 70 bin melek (sabah okunmuşsa akşama kadar, akşam okunmuşsa sabaha kadar) o kişiyi korur ve ona tesbih ederler ve o gün veya o gece vefat ederse, o kişi hükmen şehid olur. (Hadis-i Şerif )Haşir sûresi 22. – 23. – 24. Ayetleri:

Okunuşu: 22. HüvAllahüllezî lâ ilahe illa hüve Alimulğaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahîm. 23. HüvAllahüllezî lâ ilahe illa hüvel melikül guddusüs selamül mü'minül müheyminül 'azîzül cebbarül mütekebbir sübhanAllahi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallahül ĥaligul-bariül müsavvirü lehûl esma-ül hüsnâ yûsebbihü lehü ma fissemavati vel'ard. Ve hüvel'azîzül hakîm. ( SadagAllahülaziym )

Anlamı : O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. O öyle Allah'tır ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten uzaktır. Selamet verendir, emniyete ulaştırandır. Gözetip koruyandır, üstündür. Dilediğini mutlaka yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, şirk koşanların ortak koştukları şeylerden uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yatsı namazanından sonra yapılan tesbihat :

''Kim Bakara Sûresi'nin son iki ayetini okursa sabaha kadar ibadet etmiş sayılır'' (Hadis-i Şerif ). Bu iki ayet Miraç gecesinde vasıtasız olarak, bizzat Allâh-ü Te'âlâ tarafından Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) e bildirilmiş olan iki ayettir. Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ( 285. - 286. Ayet )

Okunuşu:

285. Amenerresûlü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihî vel mü'minûn, küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî, lâ nüferrigu beyne ehadin mirrusülih, ve gâlu semiğ'nâ ve atağ'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmasîr.

286. Lâ yükellifullahü nefsen-illâ vüs'aha, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâtüâhıznâ innesînâ ev ahtâ'nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehŭ alellezîne min gablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ, mâ lâ tâkatelenâ bih, vağ'fü annâ, vağfirlenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn. (SadagAllahülaziym)

Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ( Amenerresûlü )

Anlamı :

Peygamber, Rabb'inden Kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz”. Şöyle de dediler “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb'imiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş, yalnız Sana'dır.” Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek duâ ediniz) “Ey Rabb'imiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabb'imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabb'imiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
( SadagAllahülaziym: Azim olan Allah doğru söyledi)