NAMAZ HOCASI

 

 


Allâh-ü Te'âlâ' nın sıfatları

Tüm kainatı ve içindekileri yaratan, idare edip hükmeden, düzene koyan, besleyip doyuran ve herşeye gücü yeten Rabb'imizi zatını düşünmek caiz olmadığından ancak sıfatlarıyla bilmek mümkün olabilmektedir. Bunlar Zati ve Sübûti sıfatlar olarak ikiye ayrılır:

* Allâh-ü Te'âlâ nın zati sıfatları:

Vücud : Var olmak.

Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak.

Beka : Varlığının sonu olmamak.

Vahdaniyet : Bir olmak.

Muhâlefetün-lil - Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek.

Kıyam Binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.

* Allâh-ü Te'âlâ nın sübuti sıfatları:

Hayat : Diri olmak.

İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir).

Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir).

Basar : Görmek (Allah her şeyi görür).

İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah'ın dilemesiyle olur).

Kudret: Herşeye gücü yetmek.

Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.

Tekvin : Yaratmak ve rızk vermek.

İslam Dini' ni doğru öğrenmenin yolu:

Yüce dinimiz İslam dininde bozulan diğer semavi dinler ya da batıl inançlarda olduğu gibi Ruhban (Din adamı) sınıfı yoktur. Akil baliğ olan kadın olsun erkek olsun tüm müslümanlar dinin kurallarını bilmekle yükümlüdür. Bu kurallar dört ana esas ile öğrenilebilir. Buna Edille-i Şeriyye (Dinin kaynakları) denilir. Bunlar Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyastır.

Kitap : Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'dir.

Sünnet : Şanı Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'in yaptığı ya da yapıldığını gördüğünde aksine fikir beyan etmediği ve Hadis-i Şerifleriyle bildirdiği konulardır.

İcma : (İcma-i Ümmet), Kur'an ve sünnete muhalif olmamak kaydıyla ümmetin alimlerinin üzerinde ittifak ettiği konulardır. “Ümmetim sapıklık üzerinde ittifak edemez”. (Hadisi Şerif )

Kıyas : (Kıyas-ı Fukaha) Din alimlerinin yukarıda saydığımız üç esasa muhalif olmamak şartıyla, bu üç esasta açık olarak belirtilmeyen konularda yaptıkları izah ve hükümlerdir.