Mezheplere doğal olarak olmadan ibadetlerimi yapmak isterim; mezheplere uymam koşul mı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Hak mezheplerde akıl ve mantığın onaylama etmediği hiçbir sorun yoktur. Bu sebeple onların dayanak noktası Kur’an, sünnet, icma-i ümmet vekıyas-ı fukahadan ibaret olan edille-i şeriyyedir. Dağlardan daha metin olan o edille-i şeriyye, hiçbir beşerî kuvvetin tahrip edemeyeceği çelikten bir kaledir. Bu kaleden çıkanların, Ehl-i sünnete düşman olan negatif cereyanlara kapılmaları yada alet olmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Şunu da ehemmiyetle nazara vermekte yarar görmekteyim: Mezhepleri beğenmeyen, onlardan birine uymayan yada mezheplerin kolay yanlarını alan bir kimse, asırlardan bu yana gelip geçmiş milyonlarca Müslümanın yolundan ayrılmış, kendi başına yeni bir yol tutmuş olur. Bu şekilde kimseler, Kur’an-ı Kerim’in;

“Kim, Peygambere karşı çıkar ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonrasında müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne fena bir yerdir.”(Nisa, 4/115)

tehdidinden de paydaş olurlar. 

Bir mezhep imamını öykünmek eden kimse hangi mezhebe bağlanmış ise artık her meselede o mezhebin hükümleriyle amel etmesi ve mezhebinde sebat etmesi lâzım gelir. Sadece fakirlik hallerinde her hangi bir meselede gene kendi mezhebinde kalmak şartıyla öteki bir mezhebin hükmüyle amel edebilir. Bu ise sadece bir âlimin fetvasıyla mümkün olabilir. 

İmam-ı Gazali Hazretleri de bu görüştedir. 

Madem ki öykünmek sahibi bir mezhebi iltizâm etmiştir, artık onda sebat etmesi gerekir. (Muhammed Seyyid, Medhal, Basımevi-i Amire, İstanbul, 1333, s. 306)

Netice olarak; kişinin kendi hevesine uyarak sık sık mezhep değiştirmesi, onları hafife almak manasına gelir. 

Son asrın müdakkik alimlerinden Muhammed Kevserî, Makalât adlı eserinde bu şeklinde kimselerin halini şöyleki tasvir eder:

“Evet, her grubun kendisiyle görmüş olduğu fakat gerçekte ne onunla ne de bununla olan, şu demek oluyor ki Arap şairinin söylediği şeklinde: “Yemenlilere vardığında Yemenli, Maadlilere vardığında Adnani” görünen kişiden daha bozguncusu yoktur.”

Kevserî aynı eserinde, mezhepsizliğin dinsizliğe götürmüş olan bir köprü bulunduğunu da söyler. (Kevserî, Makalat, s. 163)

Dr. Ramazan el-Bûti ise bu mevzuda, “Evet, tüm İslâm milleti uzun zamanı süresince İslâm’ı aynıyla yaşatma imkânını en geniş seviyede veren müçtehitlerin bu dört imam (İmam-ı A’zam, İmâm-ı Şafi’i, İmâm-ı Mâlik ve İmâm-ı Hanbel) olduğu üstünde ittifak ede gelmişlerdir.” der ve bu imamların yolunu bırakıp insanları mezhepsizliğe çağrı etmenin “İslâm dinini tehdit eden en tehlikeli bid’at.” bulunduğunu ilâve eder. 

Ramazan el-Bûti, mezhepsizlik dava edenlerin yeni hâdiselere çözüm getirmek yerine, İslâm’ın temel rükünlerini sarsmaya çalıştıklarına dikkati çekerek şöyleki der:

Ben bu mezhepsizlerden asla birinin bigün kalkıp da halkın her gün sorup durduğu yeni meselelerden birini araştırdığını görmüş değilim. Onların tüm dertleri, binası tamamlanan, hükümleri yerleşmiş bulunan ve gereğince amel edilmekle Müslümanların borçtan kurtulup selamete çıkacakları İlâhî emirler hususunda yol gösterici olan hak mezhepleri yıkmak için tüm güçlerini sarf etmekten ibarettir!”

Dr. Ramazan el-Bûti mezhepsizlik dava edenlere şu iki suali sorar:

– Tüm insanları, inşaat işlerinde mühendislere uymaktan vazgeçmeye çağırsan ne olur?
– İnsanları teşhis ve tedavi hususunda doktorlara doğal olarak olmaktan uzak kalmaya çağrı etsen ne olur?” 

Bu soruya kendisi şöyleki yanıt verir: 

“Asla kuşku yoktur ki, bunun arkasından gelecek olan şey, insanların onarım edeceğiz diye kendi evlerini bile bile tahrip etmeleri, tedavi zannıyla kendi canlarına kendilerinin kıymalarıdır.” [el-Buti, M. S. Ramazan, Mezhepsizlik , (Ter; Durmuş Ali Kayapınar), Sebat Matbaa, Konya, 1976 s. 146, 182 192, 206]

Mezhep tanımayanları bu tehlikenin kapısına getiren ve müçtehitlere tâbi olmaktan men eden en önemli sebep, kendi rey ve düşüncelerini müçtehitlerin görüşlerine müsavi, hatta onlardan daha üstün görmeleridir. 

İmam-ı Şârânî Hazretleri de bu hususta şöyleki buyurur:

“Müçtehitlerin sünnet buyurduklarının hepsi ile amel et ve mekruh dediklerini terk et! Onlardan bu hususta kanıt aramağa kalkma! Bu sebeple sen, onların dâirelerinde mahpussun. Onların makamına varmadıkça direkt kitab ve sünnete ulaşmakta, onları geçmen ve hiçbir süre hükümleri onların almış olduğu yerden alman mümkün değildir… “ (Şârânî, Mizanü’l-Kübra. Berekât Yayınevi, İst. 1980, s. 41, 45)

Tüm mezhepler, bana bakılırsa, parmakların el ayasına ve gölgenin aslına bitişik olması şeklinde, şeriata bitişiktirler… 

Bu vesile ile şu noktayı da kaydetmek gerektiriyor. Müçtehitlere uymayarak kendi reyine uymak büyük bir gururdur. Bu ise insanoğlunun manen çöküşüne sebep olur. Bediüzzaman Hazretleri bu şeklinde kimselerin akıbeti hakkında şu tesbitlerde bulunur:

“Evet, gurur ile insan maddî ve manevî kemalât ve mehasinden yoksun kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemalâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nakıstır. Bu şekilde insanoğlu, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslaf-ı izamın irşadat ve keşflyatlarından yoksun bırakılırlar. Ve evhama maruz kalmış olarak tüm tüm çizgiden çıkarlar.” (Mesnevi-i Nuriye, Katre)

İlave informasyon için tıklayınız:

– İslamiyet’teki farklı mezheplerin hikmeti nedir?

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Sa, 24/03/2015 – 13:35 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir